Waterschap Scheldestromen

Het Waterschap heeft als taak een goede kwaliteit van de waterkeringen. In de duinen en op de dijken is het Waterschap bevoegd gezag voor als er iets in de ondergrond verandert. Denk hierbij aan het plaatsen van een paal (voor een hekwerk, trap of een lantaarnpaal) en het leggen van elektriciteitskabels. Hiervoor moet een initiatiefnemer een aanvraag indienen bij het Waterschap.

Stichting Duinbehoud

De Stichting Duinbehoud zet zich in om natuurwaarde en landschappelijke kwaliteit van de duinen te behouden. De stichting vindt het van groot belang dat het duingebied zo donker en zo rustig mogelijk blijft om ook in de avond en nacht de flora, fauna en het landschap niet te verstoren.

Campings

Er bevinden zich diverse campings en recreatieparken in of nabij de duinen en natuurgebied. Door bewust te verlichten kan de sfeer én verstoring door licht sterk worden verbeterd. Vaak met energiebesparing!

Wilt u uw camping bewust verlichting? Download brochure