Zo donker mogelijk

De ambitie is om dit gebied zo donker mogelijk te houden. De strandpaviljoens en strandslaaphuisjes worden als overgangsgebied beschouwd vanwege de verlichting die zij nodig hebben. Voor de trappen en duinpaden buiten de Manteling worden in het ontwerpbeleid beperkte mogelijkheden gegeven.

Standpunt Provincie Zeeland

De Provincie wil ‘duisternis als kwaliteit behouden voor inwoners, toeristen en recreanten in aantrekkelijke delen van Zeeland.’ (Structuurvisie)

Daarnaast is de Provincie het bevoegde gezag voor de Wet Natuurbescherming. Deze wet heeft betrekking op soortenbescherming (planten en dieren), Natura 2000-gebieden (zoals de Manteling van Walcheren) en houtopstanden.

Plannen, activiteiten en projecten moeten getoetst worden aan de regels van deze Wet. Licht kan effecten hebben op beschermde natuur. Daarom moeten de effecten van licht altijd worden getoetst/onderzocht.

In de Omgevingsvisie 2018 – 2024 wordt voor Zeeland uitgewerkt op welke wijze aan het behoud van omgevingskwaliteiten zoals duisternis vorm wordt gegeven.

Onderzoek doen naar welke soorten er zijn

Op dit moment is het voor ieder paviljoen die een stuk duinpad of trap wil verlichten, nodig om een soortenonderzoek uit te voeren.  De gemeente voert daarom al in de winter van 2017/2018 een verkennend soortenonderzoek uit voor de Wet Natuurbescherming. Gekeken wordt naar welke soorten er leven daarbij de duintrappen en duinpaden waar in het ontwerpbeleid bescheiden licht mogelijk is. Op sommige locaties zal de verkenning voldoende zijn. Op andere locaties zal de paviljoenhouder zelf een diepgaander natuuronderzoek uit moeten laten voeren.