Gemeenteraad stelt Donkerbeleid vast met input van scala aan belanghebbenden

Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad het Donkerbeleid vastgesteld.

Een ingediende motie tijdens de raadsvergadering, om voor verlichting een proef in de Manteling te doen, heeft geen meerderheid van stemmen gekregen. Wel blijft de afspraak staan, gemaakt tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling op 15 januari, dat er een proef met reflectietechnieken in de Manteling wordt gehouden.

Tijdens die commissievergadering hebben diverse partijen ingesproken. Zoals al bekend was uit het voorbereidende proces,  lopen de wensen vooral uiteen voor wat betreft de Manteling. Paviljoenhouders willen graag oriënterend licht zodat hun gasten de weg naar de paviljoens beter kunnen vinden. Andere partijen, waaronder de grondeigenaren, pleiten voor absolute donkerte in de Manteling. De partijen worden betrokken bij de pilot om reflectietechnieken in de Manteling te testen.

Participatiestappen in voorbereidend traject:

 • Ronde individuele gesprekken diverse stakeholders
 • Brede gespreksochtend
 • Enquête onder paviljoenhouders
 • Ronde individuele gesprekken diverse stakeholders
 • Formele inzagetermijn – indienen zienswijzen
 • Inspraakmogelijkheid tijdens commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Processtappen naar bestuurlijke vaststelling:

 • 26 juni 2017: college stelt de uitgangspunten van nieuw Donkerbeleid vast
 • 26 augustus 2017: college stelt conceptbeleid vast
 • 18 september 2017: Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is geïnformeerd en heeft zich positief uitgesproken
 • 28 sept – 8 november 2017: indienen zienswijzen door belanghebbenden en geïnteresseerden (inzagetermijn)
 • 19 december 2017: college stelt ontwerpbeleid vast en bespreekt reactiedocument ingediende zienswijzen
 • 15 januari 2017: Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling bespreekt ontwerpbeleid en reactiedocument
 • 1 februari 2018: gemeenteraad stelt het Donkerbeleid vast

U vindt de vastgestelde beleidsnota, en een toevoeging over de pilot en definities van enkele verlichtingstermen, onder de knop ‘beleid‘.

Terug naar home